VT CarRepair - шаблон joomla Окна

Јазик

Macedonian Albanian English Turkish
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

ПЕРФЕКТЕН ДОМ

Бидете дел од нашиот новоизграден Студентски Дом "Logos" по најнови Европски стандарди.

 • Сместување

  Студентскиот дом Logos располага со вкупен капацитет од 52 легла 

 • Исхрана

  Опремена кујна со трепезарија и сопствен кувар и услуга.

 • Превоз

  Нудиме организиран превоз на барање на студентите.

 • Читална

  Објектот располага со современа комплетно опремена читална.

 • Перална и Сушара

  Перална со сушара за потребите на студентите.

 • Греење

  Термо изолација,  централно греење и санитарна вода.

 1. Електронско Пријавување
 2. Потребни Документи
 3. Доставување на Документи
 4. Конечна Листа
 5. Рокови на Сместување
 6. Комплет Документи
Студентите кои се пријавуваат на Конкурсот најпрво треба да пополнат ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА поставена на интернет порталот
 
Роковите за електронското пријавување на студентите се
за II година и повисоките студиски години рокот почнува од 18.07.2016 година до 12.08.2016 година.
за I година (бруцoши) рокот почнува од 20.08.2016 година до 28.08.2016 година.
Студентите, кои ги исполнуваат условите по Конкурсот и пополниле електронска пријава, потребно е да ги достават следните
документи:
 
1. Молба со платена административна такса од 50,00 денари;
 
2. Идентификационен број од успешно пополнета електронска пријава;
 
4. Уверение со бројот на предвидени и положени испити од претходните години;
 
5. Заверен образец “УППИ”;
 
6. Студентите запишани за прв пат во I година, доставуваат копија од дипломата за завршено средно образование и потврда за запишани редовни студии (или друг документ со кои ке потврдат дека се применина факултет);
 
7. Заверен на факултет образец “УППИ”; (се заверува на факултет)
 
8. Студентите запишани за прв пат во I година, доставуваат копија од дипломата за завршено средно образование и потврда за
запишани редовни студии (или друг документ со кои ќе потврдат дека се примени на факултет)
 
 
10. Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа (да имаат потврда од надлежен Центар за социјални грижи, потврда од домот каде што е згрижен или друга соодветна документација со која ќе докажат дека се деца без родители) и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби (да имаат наод и мислење за видот и степенот на попреченоста во физичкиот или психичкиот развој и специфичните потреби издадена од надлежна установа, а согласно Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот или психичкиот развој) со кој ќе гo докажат нивниот статус;
 
 
 
 
 
15. Потврдa за остварена плата на вработените членови на семејството за месец јуни 2016 година или доколку за овој месец не е
исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата (за родителите-старатели вработени во државни и јавните
установи да се достави потврда за плата заверена од овластен орган, а за родителите-старатели вработени во приватни фирми да
се достави потрда за плата како и заверена декларација за прием на платата);
 
-за пензионираните членови на семејството да се достави документ за висина на пензија-чек;
 
-за разведени родители да се достави доказ за разводот и доколку кандидатот прима алиментација истата да се прикаже како
месечен приход;
 
-за корисници на социјална помош да доставуваат последно решение или последен чек;
 
-за инвалидитет да се достави лекарска белешка;
 
-за браќа/сестри на кандидатот, кои се ученици/студенти, се доставува потврда од училиштето, односно факултетот или друга
институција;
 
16. Министерството за образование и наука по службен пат, согласно потпишани договори за соработка, ќе ги обезбеди следните
документи:
- уверение од Управата за јавни приходи, за остварени приходи по разни основи за претходната година (приходи од самостојна
дејност, приходи од вршење земјоделска дејност, приходи од имот и имотни права, приходи од капитал, капитални добивки,
добивки од игри на среќа и други наградни игри, други приходи) за двајцата родители - старатели на кандидатот поединечно и за
самиот кандидат;
 
- потврда дека се невработени или примаат/не примаат паричен надоместок невработените членови на потесното семејство од
Агенцијата за вработување на Република Македонија;
 
-извод на родени за брат/сестра под 6 годишна возраст, како и извод на умрените за починат родител од Управата за водење на
матични книги;
 
- уверение за државјанство на Република Македонија од Министерството за внатрешни работи.
 
17. Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се лица со посебни потреби ги доставуваат документите
под реден број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Документи се доставуваат во просториите на студентскиот дом "Logos" на Адреса: 11 Конгрес бр.53, Штип и тоа:

- студентите од II година и повисоките студиски години документите ги доставуваат од 15.08.2016 год. до 23.08.2016 год.

- студентите од I година документите ги доставуваат од  29.08.2016.год. до 02.09.2016 год.

Документите на кандидатите кои се некомплетни, ненавремено доставени и не се идентични со податоците кои се внесени
во електронската пријава, нема да бидат разгледувани.

- Кандидатите-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се лица со посебни потреби ги доставуваат документите
под реден број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Конечниот список за прием на студентите од II година и повисоките години ќе се објави на 31.08.2016 година на огласните табли во студентските домови каде конкурирал студентот и на интернет порталот www.smestuvanje.mon.gov.mk.

Приговор по резултатите се доставува до архивата на Mинистерството за образование и наука, Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите.

Конечниот список за прием на студенти од I година ќе биде објавен на 09.09.2016 година на огласните табли во студентските домови каде што конкурирал студентот и на интернет порталот www.smestuvanje.mon.gov.mk.

Приговор по резултатите се доставува во рок од 5 дена од денот на објавувањето на резултатите до архивата на Министерството.

Доколку бројот на студенти, кои ги исполнуваат условите согласно утврдените групи во глава I.2. од овој Конкурс, е помал од предвидениот број на легла, слободните места ќе се пополнуваат по редослед со студенти кои ги исполнуваат условите од другите групи.

Рокот за вселување на студентите во своите соби е:

Студентот се вселува во студентскиот дом почнувајќи од денот на потпишаниот договор со домот во кој е примен, но не подоцна од 10 дена од објавениот конечен список.
Доколку студентот, кој е примен согласно овој Конкурс, не потпише договор во предвидениот рок, тогаш истиот нема право повторно да конкурира за сместување во дом.

  

Новости

Logos никогаш не спамира! Ви благодариме ...