PSE LOGOS?

Konvikti Studentor Logos është një objekt i ri i ndërtuar që prej atëherë 2015 vit me qëllim ofrimin e akomodimit dhe ushqimit cilësor për studentët sipas standardeve evropiane me përkushtim të plotë për zhvillimin e studentëve. Misioni ynë është përmirësimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i standardeve dhe cilësisë së shërbimeve që ofrojmë me mbështetje dhe profesionalizëm të plotë.

❝ Ndjekja e nevojave të studentëve është motivimi ynë për sukses dhe reputacion të njohur.❞